ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกใน โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา เป็นไม้ยืนต้น ไม้ดอกยืนต้น ไม้ประจำจังหวัด ไม้มงคล ไม้หอม ไม้ประจำถิ่น ได้แก่
   
ต้นรวงผึ้ง
ราชพฤกษ์
กัลปพฤกษ์
กันเกรา
สัก
พลวง
พะยูง
หางนกยูงฝรั่ง
ทองกวาว
สารภี
ยางนา
ประดู่
มะค่า
กฤษณา
สะเดา
จันทร์หอม
แคป่า
จามจุรี
นนทรี