ปลูก "ไม้ยืนต้น" ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน

หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 95,987,051 ต้น
ชื่อพันธุ์ไม้ จำนวน
OqFawFBD 95,986,536
ไผ่ 180
ทองอุไร 50
Http://bxss.me/t/fit.txt 5
http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg 5
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 5
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg 5
bxss.me 5
bxss.me/t/xss.html?%00 5
c:/windows/win.ini 5
12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡 5
file:///etc/passwd 5
OqFawFBD 5
5
!(()&&!|*|*| 5
'" 5
'"() 5
";print(md5(31337));$a=" 5
${@print(md5(31337))} 5
${@print(md5(31337))}\ 5
) 5
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 5
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 5
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 5
../OqFawFBD 5
'.print(md5(31337)).' 5
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe 5
/etc/shells 5
/xfs.bxss.me 5
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); 5
';print(md5(31337));$a=' 5
^(#$!@#$)(()))****** 5
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760 e-Mail : tswc@ldd.go.th