ปลูก "ไม้ยืนต้น" ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน

  ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:02 น.
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวนต้นไม้ที่ปลูก
1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 55 1,895
2 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 207 75,083
3 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 245 85,970
4 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 400 72,510
5 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 326 56,547
6 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 474 97,591
7 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 371 83,779
8 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 393 79,775
9 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 299 63,401
10 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 343 146,656
11 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 478 111,846
12 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 373 50,011
รวม 3,964 925,064
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760 e-Mail : tswc@ldd.go.th