ปลูก "ไม้ยืนต้น" ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน

จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 1,000,239 ต้น
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 3,561
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 591
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 496
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 489
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 145
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 135
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 110
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 99
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 80
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 54
ประชาชน/เกษตรกร 33
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 30
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 20
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 13
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 7
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 7
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล 5
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 5
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 5
สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 4
สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 4
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 2
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 2
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 2
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 2
กรมส่งเสริมการเกษตร 2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 1
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 1
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 1
สำนักเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการเกษตร 1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิศณุโลก 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 3,387
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 2,085
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 1,858
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 1,410
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 1,014
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 665
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 620
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 453
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 339
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 326
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 300
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 297
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 274
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 220
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 198
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 179
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 160
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 145
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 140
ประชาชน/เกษตรกร 120
สำนักรองอธิบดีด้านวิชาการ 100
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 99
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 90
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 89
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 20
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 13
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 10
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 10
วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 10
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 8
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 4
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 4
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท 2
สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1
กองคลัง 1
หน่วยงาน จำนวน
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 1,053
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 420
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 200
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 195
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 172
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 100
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 99
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 99
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 94
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 90
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 27
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1,600
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 1,501
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 1,162
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 1,100
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 1,000
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 947
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 818
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 614
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 574
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 404
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 370
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 320
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 274
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 228
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 188
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 180
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 109
ประชาชน/เกษตรกร 108
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 101
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 99
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 91
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 65
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 61
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 50
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 50
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 41
สำนักรองอธิบดีด้านวิชาการ 41
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 27
กองการเจ้าหน้าที่ 16
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 15
สำนักงานเลขานุการกรม 15
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 10
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 9
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 5
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 3
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 3
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 3
สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 2
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 2
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 2
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 1
สำนักรองอธิบดีด้านบริหาร 1
กองคลัง 1
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 1
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 1
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 1
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 18,235
ประชาชน/เกษตรกร 10,191
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 5,600
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 5,000
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 4,827
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 3,670
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 3,079
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 2,672
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 2,422
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 2,210
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 2,063
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 1,819
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 1,810
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 1,769
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 1,686
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 1,320
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 1,250
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 1,227
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 1,200
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 1,070
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 1,065
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 1,008
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 955
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 854
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 820
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 800
เครือข่ายหมอดินอาสา 753
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 741
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 713
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 690
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 607
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 500
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 453
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 398
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 357
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 300
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 265
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 221
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 200
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 198
สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 180
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 173
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 169
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 150
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 130
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 118
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 100
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 80
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 52
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ 50
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 50
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 40
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 30
กรมการปกครอง 30
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 28
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 25
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 20
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 20
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 20
สำนักงานเลขานุการกรม 18
กองการเจ้าหน้าที่ 15
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 13
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 5
สำนักรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ 4
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 4
วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 4
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 3
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3
สำนักงานเจ้าคณะตำบลหัวถนน 2
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 1,000
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 312
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 99
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 99
เครือข่ายหมอดินอาสา 90
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 90
ประชาชน/เกษตรกร 82
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 42
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 25
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 25
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 20
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 5
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 1
หน่วยงาน จำนวน
ประชาชน/เกษตรกร 6,596
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 6,560
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 6,194
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 5,000
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 4,711
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 4,125
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 4,100
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 3,911
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 3,823
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 3,330
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 3,302
สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 2,982
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 2,914
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 2,903
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 2,348
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 2,348
เครือข่ายหมอดินอาสา 2,292
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 2,021
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 2,000
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,952
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 1,850
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 1,622
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 1,620
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 1,600
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 1,558
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 1,464
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 1,317
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 1,262
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 1,011
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 1,000
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1,000
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 999
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 985
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 974
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 951
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 944
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 684
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 605
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 601
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 586
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 570
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 550
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 540
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 534
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 480
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 470
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 400
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 400
ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 291
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 225
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 198
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 189
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 185
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 170
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 160
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 152
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 133
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 99
สถานีพัฒนาที่พิษณุโลก 95
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 56
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 50
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 50
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 50
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 50
ธนาคารต้นไม้วาระแห่งชาติจังหวัดหนองคาย 50
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 48
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 48
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 45
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 43
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 37
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 30
กรมการปกครอง 30
สำนักงานเลขานุการกรม 25
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 25
สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 21
สำนักรองอธิบดีด้านวิชาการ 20
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 20
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 20
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 20
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 20
กลุ่มตรวจสอบภายใน 14
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร 10
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 10
อบต.ห้วยมุ่น 10
วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 9
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 8
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ 7
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 5
กองคลัง 4
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 2
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 1
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 1
สาธารณสุข 1
กรมชลประทาน 1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน(ภูเก็ต) 1
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 1
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 1
หน่วยงาน จำนวน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 583
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 300
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 210
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 99
เครือข่ายหมอดินอาสา 30
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 20
ประชาชน/เกษตรกร 3
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 2
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 542
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 345
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 300
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 90
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 80
ประชาชน/เกษตรกร 43
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 40
หน่วยงาน จำนวน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 600
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 205
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 168
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 50
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 50
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 30
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 16,299
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 6,648
ประชาชน/เกษตรกร 6,287
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 4,555
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 4,513
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 4,392
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 4,030
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 3,947
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 2,930
เครือข่ายหมอดินอาสา 2,870
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 2,818
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 2,418
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 2,341
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 2,317
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 2,281
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 2,237
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 2,201
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 2,200
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 2,198
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 2,180
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 2,079
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 2,028
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 1,868
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 1,844
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 1,600
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1,495
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 1,194
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 1,188
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 1,158
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 1,100
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 1,095
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 1,046
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 1,000
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 1,000
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 927
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 899
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 866
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 847
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 837
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 754
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 747
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 669
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 636
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 550
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 500
ที่ทำการปกครองอำเภอวังยาง 500
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 456
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 455
วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 410
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 315
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 294
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 264
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 215
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 198
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 152
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 135
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 128
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 127
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 120
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 115
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 109
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 100
สำนักงานเลขานุการกรม 100
สถานีพัฒนาที่พิษณุโลก 95
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 88
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 56
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 50
ธนาคารต้นไม้วาระแห่งชาติจังหวัดหนองคาย 50
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 48
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 35
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 35
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 33
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 30
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 30
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ 30
กองการเจ้าหน้าที่ 25
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 25
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ 22
สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 21
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 20
โรงเรียนสุคิรินวิทยา 12
การยางแห่งประเทศไทย สาขารามัน 10
สนง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 10
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 10
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 10
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 10
กรมส่งเสริมการเกษตร 9
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑อจังหวัดยะลา 8
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 2
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 2
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 2
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 1
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 1
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 1
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 9,135
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 5,130
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 4,902
ประชาชน/เกษตรกร 4,562
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 4,311
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 4,100
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 4,031
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 3,305
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 3,228
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 2,718
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 2,641
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 2,464
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 2,353
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 2,110
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 2,093
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 1,980
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 1,901
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 1,516
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 1,394
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 1,213
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 1,200
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 1,140
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 1,113
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 1,031
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 979
ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 979
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 860
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 850
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 847
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 798
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 731
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 670
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 625
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 596
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 590
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 589
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 570
เครือข่ายหมอดินอาสา 567
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 558
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 456
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 418
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 400
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 327
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 292
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 287
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 261
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 252
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 221
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 200
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 146
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 133
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 129
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 129
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 129
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 101
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 100
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 99
โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 99
สำนักรองอธิบดีด้านวิชาการ 80
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 50
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก 50
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 45
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 30
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 30
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 30
วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 30
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 29
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 21
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 20
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ 15
กรมการปกครอง 15
สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 13
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 10
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 10
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 7
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 5
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท 3
กองการเจ้าหน้าที่ 3
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต 1
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 16,745
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 4,543
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 4,232
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 3,164
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 2,867
ประชาชน/เกษตรกร 2,781
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 2,199
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 2,064
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 1,841
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 1,760
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 1,701
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 1,675
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 1,520
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 1,300
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 1,240
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 1,170
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 1,112
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 1,060
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 1,031
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 975
เครือข่ายหมอดินอาสา 938
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 924
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 819
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 797
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 777
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 755
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 750
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 705
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 700
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 595
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 581
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 500
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 496
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 495
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 430
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 408
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 300
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 271
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 270
ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 260
สถานีพัฒนาที่พิษณุโลก 198
สถานีพัฒนาที่ดินเลย 185
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 180
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 180
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 180
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 141
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 140
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 100
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 99
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 99
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 97
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 90
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 90
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 80
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 60
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 50
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 50
ธนาคารต้นไม้วาระแห่งชาติจังหวัดหนองคาย 50
สำนักรองอธิบดีด้านวิชาการ 50
สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 48
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 30
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 30
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 28
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 27
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 25
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 20
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 20
กองการเจ้าหน้าที่ 15
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 15
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 15
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 15
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ 14
โครงการชลประทานสุโขทัย 10
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 10
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 5
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 5
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 3
วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 1
สำนักรองอธิบดีด้านบริหาร 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 1,980
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 940
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 801
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 621
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 180
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 100
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 99
ประชาชน/เกษตรกร 78
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 66
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 30
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 20
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 20
สถานีพัฒนาที่พิษณุโลก 10
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 10
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10
เครือข่ายหมอดินอาสา 7
อบต.เกาะสะท้อน 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 10,361
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 9,908
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 3,661
ประชาชน/เกษตรกร 2,774
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 2,290
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 1,902
โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 1,801
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 1,548
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 1,454
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 1,403
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1,000
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 990
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 890
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 726
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 616
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 600
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 470
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 456
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 450
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 426
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 400
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 400
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 399
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 370
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 359
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 273
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 265
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 248
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 210
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 179
เครือข่ายหมอดินอาสา 168
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 160
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 150
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 150
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 130
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 127
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 100
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 90
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 70
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 70
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 65
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 50
โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 39
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 30
กรมการปกครอง 20
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 16
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 4
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 3
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 2
สำนักงานเจ้าคณะตำบลหัวถนน 2
กองคลัง 2
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 2
อบต.เกาะสะท้อน 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
หน่วยงาน จำนวน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 99
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 90
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 50
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 20
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 15
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 10
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 2
อบต.้กาะสะท้อน 1
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 1,834
ประชาชน/เกษตรกร 973
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 877
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 784
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 536
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 446
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 400
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 355
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 348
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 199
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 198
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 180
เครือข่ายหมอดินอาสา 176
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 135
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 112
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 100
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 99
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 90
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 50
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 16
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 10
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 8
สถานีพัฒนาที่ดินตาก 5
สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 5
สตส.พล. 1
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 1
หน่วยงาน จำนวน
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 850
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 588
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 500
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 399
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 325
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 304
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 99
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 80
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 60
ธนาคารต้นไม้วาระแห่งชาติจังหวัดหนองคาย 50
ประชาชน/เกษตรกร 32
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 10
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 10
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4
หน่วยงาน จำนวน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 594
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 208
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 145
ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 125
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 110
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 99
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 99
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 90
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 70
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 50
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 30
สถานีพัฒนาที่ดินตราด 15
ประชาชน/เกษตรกร 2
กรมชลประทาน 1
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร 1
ชื่อพันธุ์ไม้ หน่วยงาน จำนวน
กระถินเทพณรงค์ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 43,521
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 19,892
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 7,671
โกงกางใบใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 7,100
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 4,851
จำปาทอง สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 4,409
กอเดือย สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 4,160
ต้นมะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 3,858
มะม่วง สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 3,839
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 3,675
ยูคาลิปตัส สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 3,000
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 3,000
กระถินเทพา ประชาชน/เกษตรกร 2,999
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 2,935
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 2,935
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 2,830
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 2,723
สน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 2,714
มะขามเปรี้ยวยักษ์ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 2,452
ตาล สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 2,424
กล้วย วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 2,412
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 2,370
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 2,362
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 2,345
ตะเคียน ประชาชน/เกษตรกร 2,269
อินทนิลน้ำ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 2,230
มะค่าโมง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 2,200
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 2,150
มะค่าโมง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 2,106
โมกมัน โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 2,088
หว้า สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 2,087
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 2,079
โกงกาง สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 2,061
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 2,050
มะค่าโมง โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 2,000
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 2,000
เหียง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 2,000
โกงกาง สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 2,000
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 1,980
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 1,956
จำปาทอง สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1,900
อโวกาโด้ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 1,875
สักทอง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 1,850
สาธร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 1,800
มะขาม โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 1,775
ลำไย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 1,739
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 1,700
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 1,700
มะขาม สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1,666
แดง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 1,600
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 1,585
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 1,567
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 1,560
ตะเคียนทอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 1,549
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 1,547
พิกุล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1,468
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 1,450
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 1,441
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 1,437
พะยอม สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1,419
พะยอม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 1,400
แคหางค่าง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1,400
ต้นเทียม สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 1,360
ไผ่ซางหม่น สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 1,357
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1,350
สะเดาเทียม สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1,350
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 1,349
มะฮอกกานี ประชาชน/เกษตรกร 1,342
มะขามป้อม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1,335
แคนา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1,317
ต้นขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 1,300
ยางพารา สถานีพัฒนาที่ดินตราด 1,297
มะขามป้อม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 1,290
เงาะ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 1,264
ต้นปริง สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 1,250
มะค่าโมง สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 1,250
ขี้เหล็ก โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 1,217
กระบก สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 1,211
เงาะ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 1,201
จำปาทอง เครือข่ายหมอดินอาสา 1,200
กระถินเทพณรงค์ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 1,200
เพกา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1,200
เทพทาโร ประชาชน/เกษตรกร 1,200
ขนุน สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 1,188
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1,184
งิ้วแดง สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 1,178
ขนุน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1,136
ต้นหว้า สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 1,110
โกโก้ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 1,100
ปาล์มน้ำมัน สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 1,100
หว้า สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 1,100
ต้นหว้านา สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 1,090
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 1,089
ยูคาลิปตัส สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1,080
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 1,078
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 1,050
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 1,035
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 1,030
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 1,016
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 1,016
มะขามกระดาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1,010
มะเกลือ สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1,000
พะยอม สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1,000
มะพร้าวน้ำหอม สถานีพัฒนาที่ดินตราด 1,000
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 1,000
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1,000
ยูคาลิปตัส สถานีพัฒนาที่ดินตราด 1,000
งิ้ว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 1,000
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 1,000
จำปาป่า สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 1,000
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 988
หว้า โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 967
ต้นหางนกยูง สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 950
หว้า สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 935
ไผ่ซางหม่น สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 925
หลุมพอ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 910
กระถินเทพา สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 895
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 884
แดง สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 879
จำปาทอง สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 865
มะฮ้อกกานี สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 860
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 854
ประดู่ป่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 850
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 842
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 840
โกโก้ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 837
ต้นหลุมพ้อ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 830
ต้นพะยอม สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 830
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 800
เสี้ยว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 800
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 799
มะขามเทศ สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 796
แดง สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 795
มะขามเปรี้ยว ประชาชน/เกษตรกร 791
ส้มโอ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 762
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 761
ไผ่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 730
เสลา สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 724
พยอม สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 723
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 719
มะรุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 710
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 705
อินทนินทร์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 704
สน สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 700
ต้นหว้า สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 691
ขี้เหล็ก ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 688
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 680
ทุเรียนหมอนทอง สถานีพัฒนาที่ดินตราด 674
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 674
ชมพูพันธ์ทิพย์ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 670
มะขาม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 665
ปาล์มน้ำมัน สถานีพัฒนาที่ดินตราด 661
อะโวคาโด สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 661
แคนา สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 660
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 659
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 654
อินทนิลบก ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 650
มะขามป้อม โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 650
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 638
มะม่วง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 638
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 630
ตะเคียนทอง ประชาชน/เกษตรกร 629
มะค่าโมง สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 628
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 608
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 601
มะขามฝักใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 600
ตะเคียน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 600
พญาเสือโคร่ง สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 600
จำปาทอง สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 600
โกโก้ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 600
พยุง สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 594
หม่อน สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 594
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 590
แคร์ฝรั่ง โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 590
ต้นไผ่สีสุก สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 590
ชิงชัน สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 568
มะค่าโมง สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 565
มะพร้าวน้ำหอม สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 562
ไผ่ลวก ประชาชน/เกษตรกร 561
มะค่าแต้ โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 550
มะขามเทศฝักใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 550
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 550
อะโวคาโด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 546
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 545
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 542
ไม้แดง สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 540
ลำไย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 530
หว้า โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 530
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 530
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 525
ทองอุไร ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 515
พยุง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 510
ยูคาลิปตัส สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 505
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 502
มะขาม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 500
มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 500
ทองอุไร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 500
ไผ่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 500
ไผ่หวานทวาย สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 500
ปีบ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 500
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 500
เม็ก สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 500
สีเสียดแก่น โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 500
โกโก้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 500
คอแลน สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 500
จำปาทอง ประชาชน/เกษตรกร 500
เงาะ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 500
ชาอัสสัม สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 495
สนทะเล สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 494
พยอม สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 490
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 487
นางพญาเสือโคร่ง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 486
หว้า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 485
มะขามยักษ์์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 484
มะหาด สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 482
แคนา สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 479
ไม้ยืนต้นโตเร็ว สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 474
กูเบ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 464
คอแลน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 452
เหลืองปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 452
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 452
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 450
เทพทาโร สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 450
ต้นตะเคียน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 450
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 449
สักทอง ประชาชน/เกษตรกร 443
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 442
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 439
เสี้ยว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 438
ต้นทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 430
แดง สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 430
มะขามป้อม ประชาชน/เกษตรกร 424
ขี้เหล็ก ประชาชน/เกษตรกร 422
ต้นหว้า สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 420
ไข่เน่า สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 420
มะค่าแต้ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 420
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 408
มะขามเทศ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 408
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 405
กระถินเทพา ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 405
ขี้เหล็ก ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 400
แคนา สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 400
ชมพูพันธุ์ทิพย์ ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 400
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 400
มะค่าโมง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 400
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 400
ประดู่ป่า ประชาชน/เกษตรกร 400
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 400
แอ็ก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 400
ส้มโอทองดี สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 400
มะม่วงอกร่องสีทอง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 400
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินตราด 398
พยอม สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 396
มะม่วงป่า สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 396
ทองอุไร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 385
สะเตียว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 384
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 383
หลาวชะโอน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 380
เสลา สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 380
ส้มเสี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 370
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 370
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 370
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 366
เหลืองปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 365
หว้า สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 360
ต้นประ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 360
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 357
อินทนิล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 350
มะค่าโมง โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 350
โงงงัง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 350
จำปาทอง สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 350
คูณ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 350
เบญจพรรณ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 349
ยมหิน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 340
มะฮฮกกานี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 338
ตะเคียนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 338
กระขิด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 331
ปาหนันข้าง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 330
ไผ่ โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 330
หว้านา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 330
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 329
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 329
หางนกยูง ประชาชน/เกษตรกร 326
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 325
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 320
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 320
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 320
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 320
พะยอม ประชาชน/เกษตรกร 319
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 319
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 317
ลองกอง สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 315
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 311
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 310
แคบ้าน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 310
ปีบ สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 305
ปีป ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 300
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 300
พยุงไหหลำ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 300
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 300
มะพร้าวน้ำหอม สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 300
มะฮอกกะนี สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 300
ไม้รัง สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 300
หว้า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 300
เหลืองปรีดียาธร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 300
อินทนิลน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 300
แคนา สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 300
ขี้เหล็กบ้าน โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 300
อินทนิน สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 299
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 299
มะรุม สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 297
เงาะ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 297
กูเบ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 297
โกงกาง สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 297
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 296
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 290
แคนา สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 288
ต้นไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 288
มะพร้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 285
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 284
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 280
ไม้แดง ประชาชน/เกษตรกร 280
หว้าพรุ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 280
พญาเสือโคร่ง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 272
ไผ่ลวก สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 270
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 270
ตะเคียน ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 270
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 270
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินตราด 266
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 265
พะยอม สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 260
ตะแบกนา ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 260
สำรอง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 260
คูน สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 260
มะขาม สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 258
สักทอง สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 255
ต้นมะนาว สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 252
หน่อไม้เลี้ยงน้อง ประชาชน/เกษตรกร 250
ติ้ว สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 250
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินตราด 248
ไผ่ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 243
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 240
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 240
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 239
หมาก สถานีพัฒนาที่ดินตราด 239
ไผ่รวก วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 235
มะม่วงเขียวเสวย สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 235
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินตราด 234
หว้า สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 232
มังคุด สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 225
สารภีทะเล สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 220
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 220
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 220
ไม้ป่าเบญจพรรณ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 219
ยางนา ประชาชน/เกษตรกร 218
ตะเคียนทอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 218
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 217
ประดู่ สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 214
ตะเคียน สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 211
มะพร้าว ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 210
สะเดา สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 210
สักทอง สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 210
แคนา เครือข่ายหมอดินอาสา 208
จิกทะเล สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 208
เสลา ประชาชน/เกษตรกร 202
เสลา สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 200
เสลา ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 200
สำรอง สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 200
หว่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 200
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 200
ส้มโอเขาใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 200
สมอภิเภก สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 200
ยางกราด สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 200
ยมหิน สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
ยูคาลิปตัส สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 200
ยูคาลิปตัส สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 200
มะเม่า สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
มะม่วงหิมพาน สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 200
มะขามยักษ์ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 200
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 200
มะขามกระดาน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 200
มะกอกป่า โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 200
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 200
พิกุล ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 200
มะกอก สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 200
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
ทรงบาดาล ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 200
เต็ง สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 200
ทองอุไร ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 200
พญาเสือโคร่ง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 200
ฝาง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 200
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 200
จำปาขาว สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
จำปาบ้าน สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
แคหางค่าง โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 200
ค้อ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 200
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 200
กระถิ่นเทพา สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 200
ก่อ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 200
โกโก้ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 200
ขนุน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 200
แก้วขมิ้น สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 200
แดง สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 199
โกโก้ เครือข่ายหมอดินอาสา 198
กระบาก สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 198
ฝรั่งกิมจู เครือข่ายหมอดินอาสา 198
พฤก ประชาชน/เกษตรกร 198
มะม่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 198
มะม่วง เครือข่ายหมอดินอาสา 198
มะขามเปรี้ยวยักษ์ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 198
มะขามยักษ์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 198
มังคุด สถานีพัฒนาที่ดินตราด 198
ไม้แดง เครือข่ายหมอดินอาสา 198
ยางพารา สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 198
ลำไย สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 198
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินตาก 195
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 194
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 194
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินตาก 192
เพกา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 190
สะตอ ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 190
เหลืองปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 190
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 190
แดง สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 189
ทุเรียน เครือข่ายหมอดินอาสา 189
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 185
อินทนิน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 185
กาแฟ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 185
แดง ประชาชน/เกษตรกร 184
สะเดา สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 183
เหลืองอินเดีย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 180
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 180
ตะแบก ประชาชน/เกษตรกร 180
ไผ่ 180
ปาล์มน้ำมัน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 180
เพกา สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 180
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 180
มะค่า ประชาชน/เกษตรกร 180
ต้นตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 180
น้อยหน่า สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 179
ไผ่ตง สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 179
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 178
แดง โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 175
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 173
มะนาว สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 172
เหลืองปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 170
กระพี้เขาควาย สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 170
กระพื้จั่น ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 170
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 170
สะเดา สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 169
หย่อง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 168
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 164
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินตราด 163
มะนาว สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 162
พะยอม สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 160
อะราง สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 160
เหนียง โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 160
เหรียง สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 160
กันเกรา สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 160
กระถินณรงค์ สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 150
ขี้หนอน โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 150
ต้นขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 150
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 150
รังแดง ประชาชน/เกษตรกร 150
มะพร้าว ประชาชน/เกษตรกร 150
มะค่าโมง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 150
มะพร้าวแกง สถานีพัฒนาที่ดินตราด 150
ไผ่ ประชาชน/เกษตรกร 150
พยอม สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 150
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 150
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 150
มะม่วงหิมพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 149
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 149
กันเกรา สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 149
กล้วย สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 149
น้อยหน่า สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 148
ต้นสักทอง เครือข่ายหมอดินอาสา 147
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 145
หว้า สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 145
แสบง ประชาชน/เกษตรกร 141
ไผ่ซางหม่น วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 140
มะม่วงน้ำดอกไม้ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 140
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 140
แคป่า สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 140
พะยอม สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 139
น้อยหน่า สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 138
เหลืองปรีดาธร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 138
แคบ้าน สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 138
มะม่วงหิมพานต์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 137
ขี้เหล็ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 135
ต้นมะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 130
มะม่วงหิมพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 130
ไม้เหียง วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 130
เหลืองอินเดีย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 130
ค่วม สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 129
เม่าหลวง ประชาชน/เกษตรกร 127
ติ้ว สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 125
ค่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 121
ขี้เหล็ก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 120
ต้นหว้า ประชาชน/เกษตรกร 120
ขนุน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 120
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 120
ปาโลแซนโตส สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 120
มะขามป้อม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 120
มะฮอกกานี ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 120
ยูคา สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 120
สนปฎิพัทธ์ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 120
รัง สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 119
สะเดา โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 119
ยูคาลิปตัส สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 119
มะรุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 119
กันเกรา สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 119
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 118
มะไฟ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 117
ขี้เหล็ก กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 117
คูณ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 111
ชะมวง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 110
ฝรั่ง สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 110
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 110
มะรุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 110
มะม่วงหิมพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 110
ศรีตรัง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 109
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 109
กระพี้จั่น สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 108
อโวคาโด้ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 106
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 105
พะยอม สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 105
พญาเสือโคร่ง สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 105
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 104
เหรียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 103
หลุมพอ ประชาชน/เกษตรกร 102
ไผ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 102
ตะลิงปิง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 101
ตำเสา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 101
ลำใย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 101
รัง ประชาชน/เกษตรกร 101
กาแฟ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 101
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 100
ขนุน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 100
โกโก้ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 100
กำแพงเจ็ดชั้น สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 100
ชนวน สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
ชมพูพันธ์ทิพย์ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
แคหางค่าง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
งิ้วป่า สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
ต้นว่าน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 100
ต้นมะฮอกกานีต้นตะเคียนทองต้นยางนา สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 100
เชิงชัน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 100
ยอบ้าน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 100
มังคุดป่า สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 100
มะเม่าหลวง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
เสี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
เหรียง โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 100
เหลืองอินเดีย สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
เหลืองปรีดีนาธร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
อินทนิน สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 100
อินทนิลน้ำ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 100
อินทนิลน้ำ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 100
ไผ่ซางหมน สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
ผวา สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 100
ผักติ้ว สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 100
มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 100
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 100
พะยูง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
พฤกษ์ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 100
พิกุล สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 100
พะยูง สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 99
พันธุ์กูเป สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 99
พันธุ์ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 99
พันธุ์สะเดา สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 99
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 99
มะขามป้อม สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 99
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 99
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 99
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 99
มะค่า สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 99
ใผ่ตง สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 99
ฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 99
เหลืองปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 99
หางนกยูง สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 99
เหลืองเชียงราย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 99
สะตอ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 99
หมาก สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 99
ไม้แดง สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 99
ไม้แดง กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 99
สะเดา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 99
ไม้ผลโตเร็ว โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 99
ไม้ยมหอม ประชาชน/เกษตรกร 99
ไม้ยางยา ประชาชน/เกษตรกร 99
ไม้ยืนต้น ประชาชน/เกษตรกร 99
ยูคาลิปตัส โรงเรียนบ้านนานอ 99
ยูคา เครือข่ายหมอดินอาสา 99
ดอกแค สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 99
ต้นตะเคียน ประชาชน/เกษตรกร 99
ต้นตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 99
ต้นมะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 99
ต้นสัก สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 99
แคนา สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 99
ชิงชัง เครือข่ายหมอดินอาสา 99
ชัยพฤกษ์ สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 99
โกงกางใบเล็ก สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 99
โกงกางใบใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 99
กล้วย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 99
วา สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 98
ต้นตะเคียน เครือข่ายหมอดินอาสา 97
มะเม่า สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 96
ม่ะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 95
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 95
ต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 95
เงาะ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 95
มะม่วง ประชาชน/เกษตรกร 92
มะขามเทศ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 90
มะขามป้อม สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 90
พิกูล สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 90
ไผ่กิมซุง ประชาชน/เกษตรกร 90
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 90
ผักหวานป่า ประชาชน/เกษตรกร 90
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 90
วา สถานีพัฒนาที่พิษณุโลก 90
สะเดา สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 90
ลองกอง สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 90
ยางพารา สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 90
ไม้เบญพรรณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 90
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 90
ชงโค สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 90
ชงโค กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 90
ต้นไผ่ ประชาชน/เกษตรกร 90
กาแฟ ประชาชน/เกษตรกร 90
กระฐินณรงค์ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 90
ชะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 88
แคนา ประชาชน/เกษตรกร 86
อินทนิลบก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 86
สะเดา สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 85
มะขาม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 85
มะขาม ประชาชน/เกษตรกร 85
ต้นมะขามป้อม ประชาชน/เกษตรกร 85
ลำใย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 84
อินทรนินท์ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 83
แดง สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 82
พิจั่น สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 81
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 80
มะพร้าวน้ำหอม สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 80
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 80
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 80
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 80
ผักบุ้งฝรั่ง สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 80
ประดู่ โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 80
ไผ่กิมซุง สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 80
ไผ่สีสุก สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 80
หัวชะเนียง สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 80
มะเม่า สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 80
มะรุมป่า สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 80
มังคุด สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 80
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 80
ต้นชาดยางเหียง สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 80
ต้นแดง สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 80
ต้นยางนา สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 80
ต้นสะเดา สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 80
ต้นหว้า สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 80
เงาะ ประชาชน/เกษตรกร 80
ขี้่เหล็ก โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 80
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 80
ชิงชัง สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 80
กระถิ่นเทพา สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 80
กะโดนน้ำ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 80
ไผ่ศรีนวล สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 79
มังคุด สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 78
ไผ่ข้าวหลามกาบแดง ประชาชน/เกษตรกร 77
มะกอกน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 76
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 76
ตะแบก กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 75
ตะเคียงทอง สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 75
ต้นมะม่วงหิมพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 75
บาก สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 73
มะคึก สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 73
มะขามยักษ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 71
มะขามป้อม เครือข่ายหมอดินอาสา 71
เหลืองอินเดีย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 71
สักทอง สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 70
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 70
มะฮอกนี สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 70
เพกา สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 70
พะยูง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 70
คูณ ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 70
พิกุล สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 69
มะขามเทศ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 69
มะคาเดเมีย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 69
ชัยพฤกษ์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 68
มะรุม สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 66
สะเดาเทียม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 65
อะโวคาโด้ ประชาชน/เกษตรกร 65
ไผ่กิมซุง สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 62
ไผ่กิมซุง สถานีพัฒนาที่ดินตาก 60
ปีบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 60
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 60
ไผ่ซางหม่น สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 60
ไทร ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 60
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 60
ตะแบก ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 60
มะขามป้อม กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 60
พิ้งค์ทรัมเป็ด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 60
หวาย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 60
เลือดแรด สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 60
ส้มโอ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 60
สน สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 60
ยูคาลิปตัส สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 60
โมกมัน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 60
จันทร์กระพร้อ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 60
ชำมะเลียง สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 60
กระทิง ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 60
กฐินเทพา ประชาชน/เกษตรกร 60
กระถินณรงค์ ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 60
เงาะ สถานีพัฒนาที่ดินตราด 59
ละไม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 59
แสบง เครือข่ายหมอดินอาสา 59
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินตาก 59
ต้นชงโค กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 57
ไผ่ซางหม่น ประชาชน/เกษตรกร 56
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 55
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 55
มะม่วงเขียวใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินตาก 55
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ประชาชน/เกษตรกร 55
แคนา สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 55
ทุเรียน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 54
หมาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 53
ฝรั่ง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 52
ชัยพฤกษ์ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 52
ชิงชัน ประชาชน/เกษตรกร 52
ชิงชัน สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 50
แดง สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 50
ต้นขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 50
ต้นตะเคียนทอง โครงการชลประทานปัตตานี 50
ต้นตะเคียนทองต้นยางนา สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 50
ต้นยางนา สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 50
ตะกูยักษ์ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 50
ต้นเหรียง สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 50
ชิงชัน ธนาคารต้นไม้วาระแห่งชาติจังหวัดหนองคาย 50
จามจุรี สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 50
จำปูลิง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 50
ขี้เหล็กอเมริกัน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 50
กระถิ่น สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 50
กระถินเทพา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 50
เเดง สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 50
กาแฟอาราบิก้า สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 50
ขนุน ธนาคารต้นไม้วาระแห่งชาติจังหวัดหนองคาย 50
ขี่หนอน โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 50
พยอม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 50
้ไผ่ ประชาชน/เกษตรกร 50
ประดู่ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 50
ประดู่ป่า โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 50
ตาเสือ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 50
เต็งรัง สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 50
ติ้วขาว สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 50
ทองอุไร 50
ทองอุไร โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 50
ทองอุไร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 50
ตะเคียนทอง โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 50
ตะเคียน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 50
มะม่วงกิม สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 50
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 50
มะไฟ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 50
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 50
มะพร้าว เครือข่ายหมอดินอาสา 50
มะขามยัก สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 50
มะกำตัน สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 50
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 50
เฟื่องฟ้า ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 50
พะยอม สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 50
พะยอม โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 50
พลับ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 50
เสี้ยวดอกขาว สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 50
หว้า ประชาชน/เกษตรกร 50
เสลา สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 50
เหลืองปรียาธร สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 50
มะร้าวน้ำหอม สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 50
มะเหม่า สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 50
มะรุม สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 50
สมอภิเภก สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 50
สะเดา สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 50
สะเดาเทียม สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 50
ยูคาลิปตัส ประชาชน/เกษตรกร 50
ไม้หมี่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 50
ไม้แดง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 50
มะค่า สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 49
มะนาว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 49
สัก สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 48
เหลืองเชียงราย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 47
ไผ่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 47
ประดู่ลาย ประชาชน/เกษตรกร 45
เทียม สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 45
หว้า กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 45
ขนุน สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 45
ต้นหว้า กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 45
ไผ่ข้าวหลามกาบแดง สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 44
ตะเคียน เครือข่ายหมอดินอาสา 44
ต้นหว้า สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 42
ต้นหว้า สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 41
ต้นลูกหว้า กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 40
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 40
ขนุน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 40
กอเดือย กรมการปกครอง 40
กระท้อน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 40
กระถินเทพา สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 40
ต๋าว สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 40
ไผ่รวก สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 40
ฝรั่ง สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 40
น้อยหน่า สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 40
ปาโลแซนโตส ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 40
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 40
เพกา สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 40
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 40
มะม่วงเบา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 39
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 39
รักษหลวง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 39
ชำมะเรียง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 39
เสี้ยวป่า สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 38
มังคุด สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 37
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 36
มะค่าแต้ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 36
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 36
ประดู่ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 36
มะขามยักษ์ สถานีพัฒนาที่ดินตาก 35
แดง สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 35
กะบก สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 33
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 33
พยอม สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 31
มะละกอ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 31
แดงควน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 31
ต้นตะแบกนา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 30
ต้นลูกหว้า สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 30
ตะเค สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 30
จำปาป่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 30
เงาะ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 30
กาง วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 30
กระท่อม ประชาชน/เกษตรกร 30
กระทิง ประชาชน/เกษตรกร 30
ขนุน สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 30
ไม้ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 30
ลำไย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 30
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 30
อินทนิน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 30
อบเชย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 30
หลุมพอ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 30
สารภี สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 30
เหลืองปริยาธร สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 30
เหลืองปรีดียาธร ประชาชน/เกษตรกร 30
ฝาง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 30
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 30
ไผ่ เครือข่ายหมอดินอาสา 30
ไผ่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 30
ปีบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 30
ตะแบก วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 30
ตะเบบูญ่า สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 30
มะม่วง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 30
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 30
มะพร้าว สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 30
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 30
มะขามป้อม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 30
มะกอกป่า ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 30
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 30
พิกุล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 30
ส้มโอทับทิมสยาม สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 28
ขี้เห สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 28
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 27
ตะเคียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27
ตะเคียนทอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 25
แต้ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 25
ไผ่ซางหม่น สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 25
เพกา สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 25
มะขามเทศ ประชาชน/เกษตรกร 25
มะกำตัน ประชาชน/เกษตรกร 25
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 25
มะม่วงเขียวใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 25
มะฮอกกานี โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 25
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 25
มะม่วงหิมพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 25
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 25
อโวคาโด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 25
เหลืองปิยาธร สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 25
หว่า สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 25
คูน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 25
ต้นหว้า สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 25
แครป่า สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 24
มะม่วงหาวมะนาวโห่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 24
ยมหิน ประชาชน/เกษตรกร 24
ประดู่ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 24
ประดู่แดง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 24
ตะเคียนทอง กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 23
มะพร้าว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 23
ขนุน ประชาชน/เกษตรกร 23
งิ้ว สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 22
ต้นไผ่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 22
ไผ่รวก สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 22
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 22
มะหาด ประชาชน/เกษตรกร 22
มะรุม สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 20
มะม่วงหินมะพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 20
มะมาว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 20
มะฮอกกานี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช 20
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 20
มันปู สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 20
มังคุด สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 20
ไม้ลัง วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 20
ไม้ยืนต้นอื่น สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 20
ไม้ยืนต้นอื่นๆ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 20
ไม้ผล วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 20
ไม้ผล สถานีพัฒนาที่ดินตราด 20
ส้มโอ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 20
สะตอ ประชาชน/เกษตรกร 20
ละมุด สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 20
ละมุด สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 20
ลำใย วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 20
หางนกยูง สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 20
เสม็ดชุน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 20
หนานเฉาเว่ย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 20
อะโวาโด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 20
อาโวคาโด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 20
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 20
แอ๊ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20
ฝรั่ง ประชาชน/เกษตรกร 20
ปีบ ประชาชน/เกษตรกร 20
ไทรเกาหลี ประชาชน/เกษตรกร 20
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 20
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 20
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 20
ทองอุไร โรงเรียนบ้านเขตเมือง 20
ตะแบก สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 20
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 20
มะพร้าวบ้าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20
มะไฟ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 20
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 20
มะค่าโมง สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 20
มะตูม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 20
มะกอกป่า สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 20
มะขามป้อม วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 20
พิกุล สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 20
พิกุล สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 20
เพกา ประชาชน/เกษตรกร 20
พะยอม ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 20
ต้นแคร์นา สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 20
ต้นกาหลง สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 20
ต้นขี้เหล็ก กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 20
แดง สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 20
ดอกลำดวน สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 20
ชิงชัน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 20
ต้นสารภี สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 20
ต้นอินต้นจัน สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 20
จันทร์กะพ้อ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 20
ชมพูพันธ์ุทิพย์ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 20
เกล็ดแดง สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 20
ขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 20
กันเกรา สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 20
กระบก ประชาชน/เกษตรกร 20
ขนุน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 19
เสี้ยวป่า ประชาชน/เกษตรกร 19
ลำไยมะขาม สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 19
อาโวคาโด้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 18
เพกา สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 18
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 18
ตะลิงปลิง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 17
ตะเคียน สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 17
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 16
ไผ่ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 16
น้อยหน่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 16
สะตอ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 16
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 16
ตองตึง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 16
ชมพูพันธุ์ทิพย์ เครือข่ายหมอดินอาสา 15
จันทร์กระพ้อ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 15
งิ้วแดง กรมการปกครอง 15
ขี้เหล็ก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 15
ยมหิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 15
สะเดา กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 15
สมอไทย สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 15
มะรุม สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 15
เหลืองปรีดีญาธร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 15
น้อยหน่า สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 15
มะกอกน้ำ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 15
พฤก สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 15
มะตูมบ้าน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 15
ตะเคียนคู่ กองการเจ้าหน้าที่ 14
ตะเคียนทอง กองการเจ้าหน้าที่ 13
ทองอุไร สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 13
ไม้ผลรวม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 13
ต้นเหรียง สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 13
มะฮอกกานี วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 12
มะฮอกกานี กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 12
เหลืองปรีดียาธรณ์ ประชาชน/เกษตรกร 12
ผักหวานป่า สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 11
ผักหวานป่า สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 10
ผักหวานป่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 10
ประดู่ป่า สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 10
เนียงนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10
ประดู่ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 10
นนทรี สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 10
ไทรเกาหลี สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 10
ทุเรียนหมอนทอง สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 10
ทุเรียนหมอนทอง กองการเจ้าหน้าที่ 10
ไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 10
ฝรั่ง สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 10
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 10
ทิ้งถ่อน ประชาชน/เกษตรกร 10
ตะแบง สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 10
ตะเคียน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 10
ตะเคียนทอง สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 10
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 10
ต้นหว้่า ประชาชน/เกษตรกร 10
มะค่าโมง สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 10
มะขามหวาน สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 10
มะค่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 10
มะม่วง วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 10
มะม่วง กองคลัง 10
มะพร้าวน้ำหอม สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 10
มะม่วงเขียวเสวย ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 10
มะกรูด สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 10
มะขามป้อม กรมการปกครอง 10
เหลือปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 10
หว้า สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 10
หูกระจง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 10
เสลา ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 10
เสี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินตาก 10
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร 10
อินทรนินท์ ประชาชน/เกษตรกร 10
แอก ประชาชน/เกษตรกร 10
มะฮอกกานี เครือข่ายหมอดินอาสา 10
มะฮอกกานี เทศบาลตำบลนาสาร 10
มะออกกะนี รร.ราชประชานุเคราะห์ 41 10
มะม่วงหิมพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 10
มะม่วงหิมพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 10
ไม้เบญจพรรณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 10
ยางนา สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 10
ยูคาลิปตัส วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 10
ลีลาวดี ประชาชน/เกษตรกร 10
ลีลาวดี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 10
ตะเคียง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 10
ต้นราชพฤกษ์ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 10
ต้นมะขาม ประชาชน/เกษตรกร 10
แดง สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 10
ไข่เน่า สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 10
คอแลน ประชาชน/เกษตรกร 10
แคป่า ประชาชน/เกษตรกร 10
จันทร์หอม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 10
จำปาป่า สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 10
ชงโค สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 10
โกงกาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10
ขนุนมาเลย์ สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 10
ขี้เหล็ก วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 10
กะพี้เขาควาย ประชาชน/เกษตรกร 10
กาสะลอง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 10
ขี้เหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 9
เงาะ เครือข่ายหมอดินอาสา 9
เงาะ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 9
คูณ เครือข่ายหมอดินอาสา 9
ต้นทองอุไร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 9
หูกระจง ประชาชน/เกษตรกร 9
ทองอุไร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 9
ฝรั่ง สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 8
เสลา สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 8
หมาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 8
อินทนิล วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 8
สตอ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 8
ลำพู กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 8
มะฮอกกานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 8
ซางหม่น สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 8
ต้นมะขาม อบต.ห้วยมุ่น 7
แคนา กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 7
แคนา กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 7
ขี้เหล็ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7
ขี้เหล็ก เครือข่ายหมอดินอาสา 7
เก็ดแดง ประชาชน/เกษตรกร 7
ส้มแขก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7
เหลืองอินเดีย สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 7
อโศกน้ำ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 7
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 7
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 7
ตะเคียนทอง โรงเรียนบ้านกลาง​ สพป.พังงา 7
มะกรูด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7
มะพร้าว สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 7
มะม่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7
มะพร้าวน้ำหอม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 6
มะขามป้อบ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 6
มะขามป้อม สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 6
ตันหว้า สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 6
ยูคาลิปตัสสีรุ้ง ประชาชน/เกษตรกร 6
ยางแดง ประชาชน/เกษตรกร 6
ขนุน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 6
ชมพู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6
ต้นคูน สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 6
ต้นจัน สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 6
เชอรรี่ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 5
ต้นไม้ต้นเหลืองอินเดีย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 5
ต้นมะม่วงเบา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
ตะเคียงทอง สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 5
ต้นสำรอง ประชาชน/เกษตรกร 5
ชะมวง สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 5
จำปี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 5
เงาะ วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 5
แคแดง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 5
คูณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก 5
คณู สถานีพัฒนาที่ดินตาก 5
โกโก้ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 5
กะพี้จั่น สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 5
กระพี้ ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 5
เเคนา สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 5
กระถิน วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 5
ลองกอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 5
ยางวาด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
ลำไย วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 5
ละมุด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 5
สะเดามัน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 5
สะเดาบ้าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
มะฮอกกานี โรงเรียนบ้านเขตเมือง 5
มะรุม สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 5
มะม่วงหมิพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 5
มะยม สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 5
มังคุด วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 5
มะฮอกกานี สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 5
มะฮอกะนี สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 5
มะฮอกานี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
มะฮอกกานี สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 5
มะฮอกนี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
เหลืองปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 5
เหลืองเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 5
หว้า สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 5
หมาก สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 5
หม่อน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 5
หลุมพอ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช 5
หลุมพ้อ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 5
หมากเหลือง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
เสม็ดแดง สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 5
อะโวคาโด้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 5
อินทนิล กองการเจ้าหน้าที่ 5
อินทะนิน สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 5
ตาลโตนด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น 5
ทองอุไร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 5
ทุเรียน วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 5
ตะเคียนดำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 5
ตะเคียนทอง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช 5
ตะเคียน โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 5
ตะเคียน วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 5
ทุเรียน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 5
นางดำ สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 5
นางพญาเสือโคร่ง วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 5
ประดูชิงชัน สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 5
ฝรั่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
พญาเสือโครง สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 5
มะเกลือ ประชาชน/เกษตรกร 5
มะขาม วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 5
พี้จั่นและจันกะพ้อ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 5
พยุง สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 5
พิกุล ประชาชน/เกษตรกร 5
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 5
มะนาว วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 5
มะพร้าว วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 5
มะปราง สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 5
มะพร้าว สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 4
มะค่าโมง สถานีพัฒนาที่ดินตาก 4
มะขามเปรี้ยว สถานีพัฒนาที่ดินตราด 4
พฤกษ์ ประชาชน/เกษตรกร 4
พุด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 4
พุทธานมสด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4
พิลังกาสา ประชาชน/เกษตรกร 4
มะขาม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4
มะขามป้อม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4
นางกวัก สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 4
น้อยหน่า กรมปศุสัตว์ 4
ตะเตียน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 4
ตะเคียนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4
ทองอุไร กองคลัง 4
สัก สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 4
หลุมพอ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 4
อะโวกาโด กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 4
มะฮอคกะนี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลา 4
มะริด ประชาชน/เกษตรกร 4
มะยงชิด สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 4
มะยงหอม วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 4
มะม่วงหินมพานต์ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 4
ส้มโอ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4
ลำดวน ประชาชน/เกษตรกร 4
ยางวาด ประชาชน/เกษตรกร 4
ลองกอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4
ขนุน กองคลัง 4
ขนุนสำปะลอ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 4
งิ้วแดง ประชาชน/เกษตรกร 4
งิ้ว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4
แคบ้าน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 4
จำปาทอง สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 4
ชะมวง ประชาชน/เกษตรกร 4
ชัยพฤกษ์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 4
เงาะโรงเรียน สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 3
คำมอกหลวง ประชาชน/เกษตรกร 3
ต้นหว้า สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 3
ต้นมะรุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3
ต้นมะพร้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3
ต้นคูณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท 3
ต้นตะลิงปลิง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3
ขี้เหล็ก สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 3
โกงกาง ประชาชน/เกษตรกร 3
กระถินเทพา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 3
กระท้อน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 3
ยางเหียง ประชาชน/เกษตรกร 3
ยางนา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 3
มะม่วงหิมพานต์ สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 3
มะม่วงห่าวมะนาวโห่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3
มะเม่า เครือข่ายหมอดินอาสา 3
มังคุด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3
เหลืิงปรีดียาธรณ์ ประชาชน/เกษตรกร 3
สาวดำ ประชาชน/เกษตรกร 3
สีเสียดเปลือก ประชาชน/เกษตรกร 3
อินทนิล ประชาชน/เกษตรกร 3
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 3
ทุเรียน สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 3
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 3
น้อยหน่า สำนักรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ 3
ฝรั่งขี้นก สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 3
พยอม ประชาชน/เกษตรกร 3
มะกอก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3
มะค่าแต้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3
มะนาว กรมปศุสัตว์ 3
มะม่วง กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 3
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 3
มะม่วง สำนักรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ 3
ม่ะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 3
มะม่วงน้ำดอกไม้ กองคลัง 3
มะม่วงแก้วขมิ้น สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 2
มะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 2
มะม่วง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
มะพร้าวน้ำหอม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 2
มะตูม สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 2
มะนาวหอมแปดริ้ว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 2
มะค่าโมง ประชาชน/เกษตรกร 2
มะขามยักษ์ ประชาชน/เกษตรกร 2
มอหกกานี ประชาชน/เกษตรกร 2
พิลังกาสา กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
พฤกษ์ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 2
พอก สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 2
พังแหร ประชาชน/เกษตรกร 2
มะขามป้อม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 2
มะขาม กองคลัง 2
พยอม สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 2
ไผ่เปราะ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 2
ไผ่รวก ประชาชน/เกษตรกร 2
น้อยหน่า กองคลัง 2
ทุเรียน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 2
ทุเรียน สำนักรองอธิบดีด้านบริหาร 2
ประดู่ป่า สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 2
ตะเคียน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2
ตะเคียน สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 2
ทิวา กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
ทองอุไร สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 2
ถ่อน ประชาชน/เกษตรกร 2
อินทนิน วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 2
อินผาลัมบาฮี ประชาชน/เกษตรกร 2
อืนทนิลบก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 2
สุพรรณิการ์ สำนักรองอธิบดีด้านบริหาร 2
เสลา สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 2
สาระภี สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 2
สาเก สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 2
สาธร ประชาชน/เกษตรกร 2
หลุมพอ เครือข่ายหมอดินอาสา 2
หมอราน ประชาชน/เกษตรกร 2
หมากเม่า ประชาชน/เกษตรกร 2
เหลืองปรีดียาธร กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
หว้าอินเดีย ประชาชน/เกษตรกร 2
เหลืองเชียงราย ประชาชน/เกษตรกร 2
มัลเบอร์รี่ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 2
มาออกกานี สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 2
ไม้ก่อ ประชาชน/เกษตรกร 2
มะฮอกกานีใบใหญ่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 2
มะฮอกกานี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 2
มะยม ประชาชน/เกษตรกร 2
มะม่วงมันขุนศรี กองคลัง 2
มะม่วงและทุเรียน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
มะม่วงหินมะพานต์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2
มะฮอกกานี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2
สมอภิเภก ประชาชน/เกษตรกร 2
ส้มโอ สำนักรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ 2
สะเดามัน สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 2
กรุง ประชาชน/เกษตรกร 2
แก้วเจ้าจอม สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 2
ขนุน สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 2
ขนุน กรมชลประทาน 2
ขะจาว ประชาชน/เกษตรกร 2
ขนุน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
ต้นทับทิม กองคลัง 2
ต้นทุเรียน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2
ต้นก่อ ประชาชน/เกษตรกร 2
แดง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 2
แดง สถานีพัฒนาที่ดินตาก 2
ต้นมะม่วง กองคลัง 2
ต้นมะขาม กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 2
ต้นพิกุล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2
ต้นมังคุด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 2
ต้นเหลืองอินเดีย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 2
ตะเคียน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
ตะเคียง สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 2
คูณ ประชาชน/เกษตรกร 2
คออลน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 2
แคนา สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 2
เงาะและลองกอง กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
เงาะโรงเรียน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2
ชงโค สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 2
ชมพู่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 2
ชมพู่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 2
ชมพูพันธุ์ทิพย์ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2
ชมพู่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1
จิกนา ประชาชน/เกษตรกร 1
แจง ประชาชน/เกษตรกร 1
ชมพู่ สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1
ชมพู่ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 1
ชมพู่พันธุ์ทิพย์ ประชาชน/เกษตรกร 1
ชมพู่มะเหมียว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
ชะมวงด่าง ประชาชน/เกษตรกร 1
ชัยพฤก วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 1
จำปา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 1
จบก สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 1
จัน ประชาชน/เกษตรกร 1
จิก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 1
จำปี กองคลัง 1
แคนา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 1
แคสันติสุข ประชาชน/เกษตรกร 1
คูน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
คูน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
เขียวเสวย ประชาชน/เกษตรกร 1
ไข่เขียว ประชาชน/เกษตรกร 1
ไข่เขียวหรือตะเคียนซวย สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 1
ตะโกนา ประชาชน/เกษตรกร 1
ต้นสาระ กองคลัง 1
ต้นส้มแขก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
ต้นแมงดา สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 1
ต้นโมกหลวง กองคลัง 1
ต้นมะรุม กองคลัง 1
ต้นละมุด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
ต้นลำไย กองคลัง 1
ต้นลิ้นจี่ กองคลัง 1
ต้นพิกุล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 1
ต้นไผ่ สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 1
ต้นมะม่วงเขียวเสวย กองคลัง 1
ต้นมะเฟือง กองคลัง 1
ต้นมะไฟ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1
ดอกแก้ว กองคลัง 1
ชิงชัน สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 1
ต้นขนุน กรมปศุสัตว์ 1
ต้นขนุน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1
ต้นตะเคียน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 1
ต้นตะเคียนทอง กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 1
ต้นปีบ กองคลัง 1
ต้นผงชูรส กองคลัง 1
ต้นผักหวานป่า กองคลัง 1
ต้นตะลิงปริง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
ต้นเงาะ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
ต้นชะมวง ประชาชน/เกษตรกร 1
ขนุน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่14 1
ขนุนทวาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม 1
ขนุน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 1
ขนุน กองแผนงาน 1
เกาลัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
เกาลัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
โกโก้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
ก่อหลวง ประชาชน/เกษตรกร 1
ก่อหลวง สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 1
กระพี้เขาควาย ประชาชน/เกษตรกร 1
กันเกรา วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 1
กาฬพฤกษ์ ประชาชน/เกษตรกร 1
การบูร ประชาชน/เกษตรกร 1
กระท้อน ประชาชน/เกษตรกร 1
กระทินณรงค์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 1
กระดังงา วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 1
กระโดน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 1
สะทอน ประชาชน/เกษตรกร 1
ส้มโอทับทิมสยาม กองคลัง 1
วาซาวิคเซีย สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 1
ลำบิดทะเล ประชาชน/เกษตรกร 1
ลำดวน กองคลัง 1
ละมุดยักษ์ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1
ลำไย สถานีพัฒนาที่ดินตราด 1
ลำไย กองการเจ้าหน้าที่ 1
ยางพารา กองคลัง 1
ยางนา กองคลัง 1
ไม้ตะเคียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
ไม้พยอม กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 1
ไม้ยมหอม วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 1
มะฮอกกานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41 1
มะรุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 1
มะฮอกกานี กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 1
มะฮอกกานี กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 1
มะรุม สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 1
มะเหมี่ยว สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 1
มะออกกะนี ประชาชน/เกษตรกร 1
มะม่วงหนองแซง สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 1
มะม่วงยายกล่ำ กองคลัง 1
มะรุม เครือข่ายหมอดินอาสา 1
มะยมป่า กองคลัง 1
มะฮอกกานี สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 1
มะฮอกกานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 1
มะฮอคกะนี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41 จ.ยะลา 1
ไม้แดง กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 1
โมกมัน ประชาชน/เกษตรกร 1
มั่งมี วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 1
มันขุนศรี ประชาชน/เกษตรกร 1
มะฮอคกะนี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จัวหวัดยะลา 1
มะฮองกานี สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 1
มัขามป้อม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 1
เหลืองเชียงราย สถานีพัฒนาที่ดินตราด 1
เหลืองเชียงราย สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 1
เหลืองเชียงราย สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 1
หางนกยูงไทย กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 1
หูกระจง กองคลัง 1
เหลืองเชียงราย กองการเจ้าหน้าที่ 1
เหลืองปรีดียาธร กรมชลประทาน 1
เหลืองปรีดียาธร สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 1
เหลืิงอินเดีย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1
อโวคาโด้ กรมชลประทาน 1
อกร่องสีทอง ประชาชน/เกษตรกร 1
หมุยป่า ประชาชน/เกษตรกร 1
เสม็ดแดง วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 1
แอ็ค ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
อินทนิล กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 1
อินทน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 1
อินทนิล สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1
เต็ง ประชาชน/เกษตรกร 1
ทองหลางบ้าน วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 1
ต๋าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน (สวพ.1, กรมวิชาการเกษตร) 1
ตะแบก สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 1
ทุเรียน กองคลัง 1
ตะเคียน สำนักงานเจ้าคณะตำบลหัวถนน 1
ตะเคียนทอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
ตะเคียนชันตาแมว อบต.เกาะสะท้อน 1
ตะเคียน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 1
ปะคำดีควาย ประชาชน/เกษตรกร 1
ผักเหลียง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 1
ทุเรียนก้านยาว สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 1
ทุเรียนน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
ทุเรียนหมอนทอง ประชาชน/เกษตรกร 1
เทพธาโร ประชาชน/เกษตรกร 1
ไทรเกาหลี สำนักเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการเกษตร 1
บุนนาค วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 1
น้ำดอกไม้มัน ประชาชน/เกษตรกร 1
พญาสัตบรรณ กองคลัง 1
ไผ่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 1
มะขาม สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 1
พิกุล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
พะยอม วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 1
พลองสีน้ำเงิน ประชาชน/เกษตรกร 1
พุทรา วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 1
พิกุล สำนักเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการเกษตร 1
มกหกกานี ประชาชน/เกษตรกร 1
เพกา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
โพทะเล ประชาชน/เกษตรกร 1
เฟื่องฟ้า กองคลัง 1
มะแขว่น ประชาชน/เกษตรกร 1
มะปรางหวาน สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 1
มะคึก เครือข่ายหมอดินอาสา 1
มะตูมเทศ กองคลัง 1
มะเฟืิอง ประชาชน/เกษตรกร 1
มะม่วง ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม 1
มะไฟกา ประชาชน/เกษตรกร 1
มะม่วง กรมวิชาการเกษตร 1
มะม่วง กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 1
มะม่วงแก้วขมิ้น กองคลัง 1
มะม่วงเขียวเสวย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
มะม่วงน้ำดอกไม้ สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 1
มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1
มะม่วงฟ้าลั่น สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 1
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760 e-Mail : tswc@ldd.go.th