ปลูก "ไม้ยืนต้น" ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน

จำนวนผู้ลงทะเบียน 5,667 คน
จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 96,987,060 ต้น
  ณ วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 19:55 น.
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวนต้นไม้ที่ปลูก
1 TbZhoyWF 5,630 1,000,009
2 tsSLAueP 19
3 OqFawFBD 1 95,987,051
4 MmzHrrdb 6
5 MmzHrrdb 1
6 tsSLAueP 3
7 เครือข่ายหมอดินอาสา 1
8 tsSLAueP 3
9 MmzHrrdb 1
10 ประชาชน/เกษตรกร 1
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760 e-Mail : tswc@ldd.go.th