ปลูก "ไม้ยืนต้น" ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน

จำนวนผู้ลงทะเบียน 5,656 คน
จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 96,987,060 ต้น
  ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 11:15 น.
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวนต้นไม้ที่ปลูก
1 TbZhoyWF 5,630 1,000,009
2 OqFawFBD 1 95,987,051
3 tsSLAueP 19
4 tsSLAueP 3
5 tsSLAueP 3
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760 e-Mail : tswc@ldd.go.th