ปลูก "ไม้ยืนต้น" ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน

จำนวนผู้ลงทะเบียน 5,673 คน
จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 96,987,060 ต้น
  ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 16:18 น.
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวนต้นไม้ที่ปลูก
1 TbZhoyWF 5,630 1,000,009
2 dwUQQUrL 3
3 MmzHrrdb 6
4 OqFawFBD 1 95,987,051
5 tsSLAueP 19
6 tsSLAueP 3
7 MmzHrrdb 1
8 dwUQQUrL 1
9 เครือข่ายหมอดินอาสา 1
10 tsSLAueP 3
11 MmzHrrdb 1
12 สำนักรองอธิบดีด้านวิชาการ 1
13 ประชาชน/เกษตรกร 2
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760 e-Mail : tswc@ldd.go.th