ปลูก "ไม้ยืนต้น" ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน

จำนวนผู้ลงทะเบียน 5,585 คน
จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 1,000,239 ต้น
  ณ วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 05:32 น.
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวนต้นไม้ที่ปลูก
1 สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 4 128
2 สำนักรองอธิบดีด้านบริหาร 5 6
3 สำนักรองอธิบดีด้านวิชาการ 7 291
4 สำนักรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ 5 12
5 กลุ่มตรวจสอบภายใน 6 14
6 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 6
7 สำนักงานเลขานุการกรม 10 158
8 กองการเจ้าหน้าที่ 34 118
9 กองคลัง 63 63
10 กองแผนงาน 2 1
11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 53 138
12 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 4 11
13 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 24 90
14 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 14 229
15 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 1 52
16 กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 67 419
17 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 34 1,817
18 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 4 3
19 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ 1
20 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 2
21 สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 11 41
22 สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 4 149
23 สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 2 120
24 สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม 2 662
25 สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 1 50
26 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 2 2
27 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 3 20
28 สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 6 200
29 สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี 7 49
30 สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 10 480
31 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 3 101
32 สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร 2 21
33 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 26 4,286
34 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 40 10,310
35 สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 27 8,034
36 สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 18 10,800
37 สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 15 8,769
38 สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 22 8,369
39 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 29 8,282
40 สถานีพัฒนาที่ดินตราด 11 8,153
41 สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 19 8,080
42 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 40 20,409
43 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 48 15,201
44 สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 46 15,008
45 สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 11 13,660
46 สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 100 21,692
47 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 4 1,010
48 สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 13 9,090
49 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม 2 10,030
50 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 151 14,000
51 สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 18 9,300
52 สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 37 10,638
53 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร 13 9,060
54 สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ 162 9,382
55 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 41 1,641
56 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 49 7,907
57 สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 21 10,104
58 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 20 86
59 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 5 7,002
60 สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 26 3,001
61 สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 67 5,803
62 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9 13,159
63 สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 89 7,844
64 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 93 22,446
65 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวง 87 14,500
66 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 151 16,357
67 สถานพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 30 15,288
68 สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 19 14,500
69 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 94 14,500
70 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 28 20,000
71 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 28 3,400
72 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 11 20,316
73 สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 132 20,000
74 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 172 20,063
75 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 5 99
76 สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 65 19,490
77 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 198 21,100
78 สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 17 20,000
79 สถานีพัฒนาที่ดินเลย 13 1,086
80 สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 95 18,000
81 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 43 210
82 สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 7 49
83 สถานีพัฒนาที่ดินตาก 19 1,228
84 สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 176 59,686
85 สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 15 1,353
86 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 39 888
87 โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 88 10,649
88 โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์(หนองพลับ-กลัดหลวง) 13 10,595
89 ศูนย์ปฎิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง 25 5,018
90 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 98 28,239
91 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 32 32,937
92 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 21 26,318
93 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร 40 2,150
94 สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ 16 27,589
95 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม 10 3,161
96 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 1
97 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฏร์ธานี 127 10,000
98 สถานีพัฒนาที่ดินระนอง 25 10,103
99 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา 9 4,418
100 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 35 32,192
101 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร 19 9,957
102 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ 22 35,126
103 สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 240 10,050
104 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 58 4,008
105 สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 8 25
106 สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 26 12,043
107 สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 17 12,015
108 สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 14 1,730
109 สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 136 12,276
110 สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 26 6,039
111 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง 9 2
112 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 79 1,876
113 เครือข่ายหมอดินอาสา 183 11,033
114 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล 1
115 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง 1
116 กรมการปกครอง 5 160
117 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 1
118 กรมชลประทาน 5 6
119 กรมทหารราบที่ 151 1
120 กรมปศุสัตว์ 6 8
121 กรมวิชาการเกตร 1
122 กรมวิชาการเกษจร 1
123 กรมวิชาการเกษตร 5 1
124 กรมส่งเสริมการเกษตร 3 11
125 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 6
126 กลุ่มซ่อมบำรุงรักษา สำนักงานวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 1
127 กองทัพบก 2
128 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1
129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 1
130 การยางแห่งประเทศไทย สาขารามัน 1 10
131 การยางแห่งประเทศไทยสาขาคลองท่อม 1
132 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 1
133 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
134 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 1 495
135 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 1
136 โครงการชลประทานนครสวรรค์ 1
137 โครงการชลประทานปัตตานี 1 50
138 โครงการชลประทานสุโขทัย 1 10
139 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง 1
140 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ 8 1
141 ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท 1
142 ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ 1
143 ที่ทำการปกครองอำเภอวังยาง 1 500
144 เทศบาลตำบลนาสาร 1 10
145 ธนาคารต้นไม้วาระแห่งชาติจังหวัดหนองคาย 1 300
146 บริษัท คฤหาสน์คอนสตรัคชั่น 1
147 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด 1
148 มหาวิทยาลัยสยาม 1
149 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1 99
150 รร.ราชประชานุเคราะห์ 41 9 10
151 โรงเรียนเจี้ยนหัว จังหวัดนครปฐม 1
152 โรงเรียนบ้านกลาง​ สพป.พังงา 2 7
153 โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 25
154 โรงเรียนบ้านนานอ 2 99
155 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 1 99
156 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 2 5
157 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 1 138
158 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1
159 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จ.ยะลา 1
160 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 1
161 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑อจังหวัดยะลา 1 8
162 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41 1 1
163 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41 จ.ยะลา 1 1
164 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลา 2 4
165 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จัวหวัดยะลา 1 1
166 โรงเรียนสุคิรินวิทยา 1 12
167 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1 12
168 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​วิทยาเขตภูเก็ต 1
169 วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ 2 4,509
170 ศสพ.ลำพูน(เกษตรที่สูง) 1
171 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 8
172 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 1
173 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี 1 50
174 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 1 9
175 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี 1
176 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 1
177 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว 1
178 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว 1
179 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 1 51
180 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 1 80
181 ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 1 10
182 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก 1 50
183 ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ 11 58
184 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน (สวพ.1, กรมวิชาการเกษตร) 1 1
185 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ 1 30
186 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 1
187 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส 1
188 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส 1
189 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน(ภูเก็ต) 1 1
190 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม 2 2
191 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 1 200
192 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี 1
193 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1 30
194 สตส.พล. 1 1
195 สถานีพัฒนาที่พิษณุโลก 1 488
196 สถาบันวิจัยแบะพัฒนาพื้นที่สูง(โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯผาแตก) 1
197 สถาพัฒนาทีิดินพังงา 1
198 สนง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 1 10
199 สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 1 1
200 สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 1
201 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส 1
202 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 1 1
203 สนง.ทสจ.นราธิวาส 1
204 สภ.ควนมีด 1
205 สภ.ตากใบ 5
206 สาธารณสุข 1 1
207 สำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่14 1
208 สำนักเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการเกษตร 1 3
209 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 1
210 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 1
211 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่14 1 1
212 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 1
213 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส 1
214 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1 100
215 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 2 3
216 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 5
217 สำนักงานเจ้าคณะตำบลหัวถนน 1 5
218 สำนักงานตรวจบัญชีนราธิวาส 1
219 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 1
220 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 1
221 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท 11 8
222 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 2
223 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1
224 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่2 1
225 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช 1 30
226 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิศณุโลก 1 1
227 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 23 26
228 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต 1 1
229 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม 1
230 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล 1 5
231 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 2
232 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย 1
233 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 1
234 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 5 5
235 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากใบ 1
236 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1
237 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ 1
238 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1 2
239 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) 1 2
240 สำนักชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง 1
241 สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 1
242 สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 9
243 องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ 1 50
244 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น 1 5
245 องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 1
246 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น 1
247 อบต.้กาะสะท้อน 1 1
248 อบต.เกาะสะท้อน 3 3
249 อบต.ห้วยมุ่น 2 17
250 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 1
251 ประชาชน/เกษตรกร 856 52,383
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 1760 e-Mail : tswc@ldd.go.th